header banner
Default

I 2022 faldt A-indkomsten meget


Indkomststatistik (A-indkomst) 2022

VIDEO: YEMEN | Ett globalt hot?
Prof James Ker-Lindsay

Ændret 02. maj 2023 kl. 11:14

Der var desværre en fejl i kortet, hvor København ikke fremgik. Fejlen er rettet.

Den gennemsnitlige A-indkomst før skat udgjorde 322.300 kr. pr. person i 2022, hvilket er et fald på 17.400 kr. eller 5,1 pct. i forhold til 2021, målt i faste 2022-priser. Faldet betyder, at den gennemsnitlige A-indkomst i 2022 er tilbage på et niveau, der kun ligger lidt over niveauet for A-indkomsten i 2019, hvor den var 320.200 kr. pr. person (2022-priser). Årsagen til det markante fald i 2022 skal ses i lyset af den høje inflation på 7,7 pct. i forhold til året før.

Udvikling i A-indkomst 2013-2022 (2022-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk1 og pris8

Offentlige overførsler faldt næsten ti pct. i 2022

VIDEO: Strasbourg, France Evening Tour - 4K 60fps - with Captions - CHRISTMAS MARKETS
Prowalk Tours

Den høje inflation har påvirket A-indkomsterne generelt uanset indkomsttype. Det største relative fald var for de offentlige overførselsindkomster på 9,9 pct. fra i gennemsnit 61.900 kr. i 2021 til 55.800 sidste år. Udviklingen i de offentlige overførsler er især drevet af udviklingen i A-indkomst fra dagpenge og kontanthjælp, der faldt fra i gennemsnit 14.700 kr. i 2021 (2022-priser) til 12.000 kr. pr. person i 2022, svarende til en inflationskorrigeret nedgang på 18,4 pct. Dette markante fald skal imidlertid også ses i lyset af et fald på 50.300 personer (-7,4 pct.) i forhold til 2021, der havde A-indkomst fra dagpenge eller kontanthjælp i 2022.

Indkomst fra løn faldt i 2022 med fire pct.

VIDEO: Exploring Solar Panel Efficiency Breakthroughs in 2022
Undecided with Matt Ferrell

Den gennemsnitlige lønindkomst faldt lidt mindre end A-indkomsten samlet set, nemlig fra 251.000 kr. i 2021 (2022-priser) til 240.600, svarende til 4,1 pct. Det mere moderate fald i lønindkomsten skal her også ses i lyset af den fortsatte generelle beskæftigelsesfremgang, der resulterede i en stigning på 51.100 personer i alderen over 14 år med lønindkomst fra 2021, svarende til 1,6 pct. til samlet set 3,23 mio. personer i 2022.

Store forskelle i real A-indkomstudvikling på tværs af landets kommuner

VIDEO: 5 Years with Solar Panels - Is It Still Worth It?
Undecided with Matt Ferrell

Udviklingen i A-indkomsten korrigeret for prisudviklingen faldt i 2022 i varierende grad i landets 98 kommuner. Det største fald var i Samsø Kommune (-7,8 pct.). Men også i Vallensbæk, Holstebro, Aabenraa, Ærø, Thisted, Tønder, Gribskov, Næstved og Syddjurs var den reale tilbagegang i A-indkomsten pr. person højere end landsgennemsnittet på mere end 6 pct. i forhold til 2021. Omvendt faldt A-indkomsten inflationskorrigeret mindst i Billund, Gentofte, Middelfart og København med fald på 4 pct. og derunder.

Udvikling (pct.) i gennemsnitlig A-indkomst 2021-2022 fordelt på kommuner (2022-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/aindk1 og pris8 - Kortet er ændret i forhold til oprindelig version.

16.400 færre med A-indkomst over 1 mio. kr.

VIDEO: Totalförsvarsdagen 2022
MSB

Antallet af personer med en årlig A-indkomst på over 1 mio. kr. (i 2022-priser) faldt fra 95.700 i 2021 til 79.300 i 2022, svarende til et fald på 17 pct. Antallet af personer med millionærindkomster har ellers været jævnt stigende de sidste mange år, målt i faste priser. Især i årene 2020 og 2021 steg antallet af personer med en A-indkomst på 1 mio. kr. og derover (2022-priser) ekstraordinært meget som følge af engangsudbetalingerne fra de statslige hjælpepakker for at imødegå følgevirkningerne af COVID-19 pandemien. Faldet i 2022 skal derfor både ses på baggrund af det kunstigt høje udgangspunkt i 2021, men også på baggrund af den meget høje inflation på 7,7 pct. i 2022 og dermed det forhold, at en A-indkomst på 1 mio. kr. i 2022 realt kun svarer til 928.500 kr. målt i prisniveauet for 2021.

Hvad er A-indkomst?

VIDEO: Vienna Christmas Markets - Evening Tour - 4K 60fps - with Captions
Prowalk Tours

A-indkomst omfatter hovedsagelig løn (75 pct.) og offentlige og private pensioner (20 pct.) men også dagpenge og kontanthjælp (tilsammen 4 pct.) samt SU (1 pct.). A-indkomsterne udgør ca. 90 pct. af de samlede indkomster. Boligstøtte og børnefamilieydelser er skattefri og indgår derfor ikke. Indkomst fra selvstændig virksomhed, renteindtægter og aktieudbytter er heller ikke A-indkomst. Opgørelserne af A-indkomst er før skat.

Sources


Article information

Author: Yvonne Todd

Last Updated: 1703535003

Views: 766

Rating: 4 / 5 (70 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Yvonne Todd

Birthday: 1994-05-14

Address: PSC 1158, Box 8381, APO AP 29708

Phone: +3850387931333180

Job: Archaeologist

Hobby: Orienteering, Cross-Stitching, Drone Flying, Table Tennis, Telescope Building, Dancing, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Yvonne Todd, I am a unreserved, candid, fearless, intrepid, talented, rare, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.